MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRI

Ur ett energiperspektiv finns det intressanta utmaningar för massa- och pappersindustrin. De ingår i det handlande systemet av utsläppsrätter, och kommer därför inte att drabbas av koldioxid och energiskatten. Priset på utsläppsrätter är ju också det så lågt att det inte driver någon energiomställning. Trots det finns goda skäl att undersöka alternativen.

Mesaugnen:

Mesaugnen används för att kunna återavända kalk i massaproduktionen. En konvertering till biobränsle möjliggör en minskning av förbrukningen av olja. I stället används biobränsle i form av träpulver.

Mesaugnen har en central funktion på ett massabruk och är oerhört energikrävande. Den förbrukar stora mängder fossilt bränsle, i huvudsak olja. En normal mesaugns oljeförbrukning ligger på ca 17 000 m3 olja/år (180 GWh) det motsvarar ungefär 9 000 normala villor med snittförbrukning på 20 000 kWh.

Intresset för alternativa bränslen, tex träpulver, barkpulver eller förgasad bark har under lång tid varit stort. Försök att elda träpulver i mesaugnen har givit högst varierande resultat. Problem med ostabil flamma och många andra driftsvårigheter har tvingat flera bruk att ge upp dessa försök. En del anläggningar körs över huvudtaget inte alls längre.

Genom ett industrisamarbete med flera parter så kan Petro idag erbjuda en komplett anläggning för att elda fasta biobränsle i en mesaugn. Detta uppnås genom en mångårig historik av otaliga försök och tester. Petrokrafts första träpulverinstallation togs i drift redan 1984.

Sodapannan:

Sodapanna är en kemikaliereaktor vars syfte är att återvinna den dyrbara luten. I sodapannan förbränns det organiska materialet som har ett högt energiinnehåll. Lite förenklat kan man säga att restprodukter är ånga och värme.

Ett sulfatmassabruk är därför självförsörjande vad gäller energi och kan dessutom oftast sälja energi, antingen i form av ånga och fjärrvärme eller elektricitet. Sodapannan fungerar som ett vanligt värmekraftverk och ångan leds genom turbiner för att generera elektricitet. Ångan kan också utnyttjas i massakoket, indunstningen och pappers- eller torkmaskinerna. Moderna, storskaliga sodapannor kan ha ett värmevärde på 500 MW eller mera.

Då Sodapannan är en av dom dyraste komponenterna i ett modernt massabruk är det oerhört viktigt med en stabil och trygg drift där man aldrig får några överraskningar. Petro har startoljebrännare för dessa pannor, men även lastoljebrännare då det är aktuellt att stödelda. Vi på Petro har moderniserat lansbrännaren och förbättrat dess funktion, driftsäkerhet men framförallt dess säkerhet och skötsel. Något som är oerhört viktigt då det är väldigt höga tryck och temperaturer kring denna komponent. Vi har samlat all vår kunskap som vi fångat upp längs vägen sedan vår start 1964 och implementerat detta i denna nya brännare.

Barkpannan:

På ett massabruk finns det oftast en barkpanna. Dessa finns i olika utförande, ofta som en bubbelbädd (BFB) eller cirkulerande panna (CFB), lika vanligt är det med rosterpannor.

Vi på Petro kan tillmötesgå de hårt ställda kraven som bruken har gällande både brännarlösningar såväl som rosterlösningar. Vi har ett komplett program av lämpliga brännare såsom rotationsbrännare, pressluftsbrännare mm.

Trimning/Service:

Ett stopp på ett bruk kan kosta mer än 1 miljon kronor per timme.

I en undersökning som gjordes i mitten av 1990 talet framkom det att på ett massabruk som innehåller ca 2 000 roterande enheter (såsom fläktar, pumpar osv), snurrade 35% av enheterna åt fel håll. Det resulterade i en lägre verkningsgrad, reducerad kapacitet mm. Så vårt bidrag är att säkerställa den utrustningen som vi levererarar fungerar enligt specifikation.