BIOMASSA / BIOBRÄNSLE

Biomassa är enligt Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2002:26, produkter bestående av vegetabiliskt material från jord- och skogsbruk som kan användas som bränsle för utvinning av energiinnehållet samt följande avfall som används som bränslen:

Detta är biomassa:

  • avfall från jord- och skogsbruk,
  • vegetabiliskt avfall från livsmedelsindustrin, om den alstrade värmen återvinns,
  • vegetabiliskt fiberhaltigt avfall som uppstått vid produktion av nyfiberpappersmassa

och vid pappersproduktion,

  • korkavfall, och
  • träavfall med undantag för träavfall som kan innehålla organiska halogenföreningar eller tungmetaller till följd av behandling med träskyddsmedel eller till följd av ytbehandling och som särskilt omfattar sådant träavfall från bygg- och rivningsavfall.

Biomassa används i två något olika betydelser.

  1. Allt biologiskt material i ett geografiskt område.
  2. Material som man utvinner energi ur, till exempel genom att förbränna det.