KOL

Stenkol (bituminöst kol)

Har traditionellt eldats på roster, men kan även malas till kolpulver för eldning i en pulverbrännare.

Är lättantändligt, för pneumatisk transport krävs därför vanligtvis inert gas, normalt rökgaser istället för luft.

Pga. miljöavgifter och internationella överenskommelser (Kyoto avtalet etc) om begränsningar av CO2 utsläpp är stenkol inte ett ekonomiskt alternativ för nya anläggningar i Europa.