TRÄPULVERBRÄNNARE

Som en tillverkare i Sverige, ett land utan egna naturtillgångar av olja eller gas men med stora skogsområden, var det naturliga steget för oss att börja utveckla brännare som kunde förbränna pulveriserat trä. Bränslet är miljövänligare jämfört med fossila bränslen, är helt utan svavel, innehåller färre kolväten och tungmetaller, samt genererar kemiskt enklare avgaser. Men framför allt, det är koldioxidneutralt.

Förbränning av pulvriserat trä

Under de  enaste 15 åren har PetroBio medverkat i projekt för att konvertera traditionella olja- och gasbrännare till anläggningar som förbränner förnybara bränslen som pulveriserat trä. 

Med vår erfarenhet av förbränning av pulveriserat trä, kombinerat med kunskaper i konstruktion av lagrings- och materialutrustning, kan PetroBio erbjuda nyckelfärdiga system. Ett typiskt system innehåller; pelletssilo, kvarn, filter, brännare, ny eller konverterad panna, rökgasfilter med askhantering plus en ny eller befintlig skorsten.

PetroBio har under de senare åren blivit utvald som leverantör för ett antal till- och ombyggnationer av energianläggningar för pulveriserad biomassa, både i Skandinavien och i USA. 2011 tilldelades Petro det största enskilda biopulverprojektet i Skandinavien, Hafslund Haraldrud vermesentral. Effekten är 56 MW och leveransen omfattar en komplett nyinstallation med bränslemottagning, bränsleberedning, brännare, panna och rökgasrening.

Alla på marknaden förekommande ång- och hetvattenpannor kan konverteras till PETRO Pulver Energisystem - ett enkelt och snabbt sätt att bli fossilt oberoende och att minska bränslekostnaderna. Vår brännardesign medger att traditionella bränslen (olja eller gas) kan användas som en back-up eller som ett sekundärbränsle. Se exempel på komplett panncentral för träpulver eldning baserad på pellets.