TILL- OCH OMBYGGNAD

Låt vår erfarenhet av panncentraler bli din tillgång

Vi på Petro har en 50 årig erfarenhet av olika slags lösningar och effektivitetshöjande åtgärder på olika typer av panncentraler. Allt från varmvatten, hetvatten, hetolja och ångproduktion.

Vi har byggt anläggningar sedan början av 60-talet och kan fortfarande leverera delar och lösningar så att funktionen säkerställs och effektiviteten ökar på befintliga och nya anläggningar. Vårt arkiv är intakt och samtliga originalritningar och data finns bevarade och används vid ombyggnader och som grund vid problemlösning för till och ombyggnader.

Ombyggnad för Bioolja Inför de ökade kostnader som de minskade skattesubventioner innebär och den ökade CO2 avgiften medför kommer de fossila bränslena att bli betydligt dyrare att förbränna än tidigare. De flesta anläggningar som producerar över ca 10 GWh per år kan med fördel gå över till träpulverbränsle. Om man inte har möjlighet till att gå över till pulverförbränning är en konvertering till bioolja ett mycket bra alternativ. Då biooljorna är förnyelsebara är de inte behäftade med skatt eller CO2 avgift.

De brännare som är mest lämpade att elda bioolja med är vår Rotationsbrännare och Pressluftbrännaren som ofta används på pannor som producerar runt 5 GWh per år. Pressluftbrännaren är mycket vanlig på dessa anläggningar och kräver en ganska liten investering för att kunna konverteras till bioolja som bränsle.

Biooljor finns i olika kvalitéer som återspeglas i priset likt de fossila oljorna. En ”lätt” bioolja är dyrare än en ”tung” bioolja. Du bör inför en övergång bestämma kvalliten på oljan utifrån din anläggnings möjlighet att förbränna och vilka utsläppsvillkor som gäller. Du bör undersöka med miljömyndigheten vid byte av bränsle.

Hänsyn bör vid ombyggnaden tas till den oljekvalitet som i framtiden kan bli aktuella att elda. Annars riskerar du att låsa dig fast vid för lätta kvaliteter, kanske helt i onödan.

Här följer en kortfattad sammanställning vilka åtgärder en ombyggnad kan omfatta.

 • Tanken bör rengöras och om oljoekvalitet väljs som kräver hög lagringstemperatur primas tanken i botten och upp på sidorna.
 • Tanken bör förses med varmhållning. Rundpumpning rekomenderas. Temperaturen i tanken skall hållas så låg som möjligt då risk för korrosion annars finns.
 • För att säkerställa oljans kvallitet vid leveransen rekommenderar Petro att påfyllningsledningen förses med ett mottagningsfilter.
 • Befintliga distributionsledningar kan användas men packningar och tätningar måste bytas till nytt material som tål de fettsyror som biooljan innehåller. Om nya ledningar installeras rekommenderas syrafast material vid nyinstallation.
 • Befintliga oljepumpar skall bytas till nya som är lämpade för uppgiften.
 • Det har visat sig att befintliga VVX för att värma biooljan till den temperatur som den skall ha vid brännaren kan användas, annars kompletteras eller bytes dessa ut mot lödda syrafasta plattvärme-växlare som är mycket kostnadseffektiva.
 • Brännarens ”oljekoppel” måste bytas då detta är den viktigaste säkerhetsfunktionen för anläggningen.
 • Brännarens oljeberörda dela byts mot syrafast material för att tåla det slitage och korrosion som biooljan annars orsakar.
 • Vid övergång till lättare biooljor kan det räcka med att man börjar med att byta till syrafast material i oljemunstycket, reglerventilinsattsen, filterinsatsen, reducerventilen och säkerhetsavstängningsventilerna.

De EU-normer, EN 60 204-1 och EN 50 156-1 som sedan 2000 talets början gäller vid byte av bränsle, visar sig i de flesta fall kräva ett byte av automatik. Fördelen med ett sådant byte är att den också ger möjlighet till en mycket effektivare förbränning. Se avsnittet om Normenlig automatik.

Vid övergång till bioolja och vid val av kvalliten på oljan måste hänsyn tas till pannans möjlighet att kunna hantera stoft från den nya oljan. Likaså att oljans stoftinnehåll möjliggör en förbränning inom emissionsvillkorens gränser. Leverantörerna av biooljor och vi på Petro kan hjälpa dig att välja utrustning och oljekvallitet som motsvarar dina krav på en väl fungerande och driftsäker anläggning.

Byte av automatik De flesta brännarstyrningar som idag finns har så kallad mekanisk kvot, med vilket menas att kvoteringen mellan bränsle och förbränningsluft sker med en mekanisk kvot. Denna består oftast av en roterande kamkurva där man medelst ställskruvar finjusterar punkter efter brännarens pådrag. Idag har man för att motsvara miljö och effektivitetskrav gått över till så kallad el-kvot. Vilket medför att samtliga bränsleventiler, luftspjäll och andra utifrån brännarens reglerområde styrda funktioner styrs av separata ställdon.

Automatik installerad före år 2000 har oftast sitt ursprung i betydligt äldre årgångar, och ger oftast en ganska torftig information av vad som händer vid en start och vad som förorsakat ett stopp eller utebliven start av brännaren. Petro har därför tagit fram en serie av automatiker som motsvara dagens krav på informationsöverföring, säkerhet och effektivitetshöjning.

PMS01; Petro Management System är uppbyggd runt en Siemens eldningsautomatik med integrerad elektrisk kvot. Den motsvarar det behov som en utrustning kräver med en brännare på en panna där inga övriga funktioner styrs av automatiken.

PMS10 Är uppbyggd runt en Lamtec eldningsautomatik med integrerad el-kvot.

Normenlig automatik

Reglerfunktioner, Förbränningsluftstyrning och Verkningsgradsförbättring

 • En styrning av brännarens fläkt så att tryckfallet över brännaren hålls konstant ger en kompensering för atmosfärstryck, lufttemperatur och fuktighet.
 • Kompletteras övervakningen med en O2-reglering och låt den signalen får påverka brännarens kvot mellan luft och bränsle så kompenseras även för igensatta filter och andra störningar som kan förekomma på en anläggning.
 • En styrning av brännarens start och stopp när lasten understiger brännarens minlast höjer verkningsgraden avsevärt då man på detta sätt minskar antalet för och eftervädring av eldstaden vilket kyler ner densamma.

Petrokraft har stor erfarenhet hämtade från många anläggningar med liknande problem. Vi kan ge förslag på åtgärder anpassade för din anläggning.

Oljesystem från cistern till brännare Pump och förvärmarenhet finns på alla anläggningar som eldas med olja. En hel del pannor har gått över till att elda med EO1 och har ställt av sina värmningsutrustningar. Men dessa kan komma till användning när byte av bränsle kan bli aktuellt. ”Se avsnittet Biooljor”.

Pump och förvärmarenheten kan kompletteras för att ta hand om rundpumpningen och varmhållningen av tanken. Vi kan också komplettera dess styrning så att den blir noggrannare och med behovspåkallade funktioner.

För att diskutera Till- och Ombyggnad kontakta:

Hans Brosten Senior consultant hans.brosten@petrobio.se